studie

Zpracujeme pro Vás:

 • objemová studie
 • studie exteriéru a interiéru
 • vizualizace s postprodukcí
 • video
 • fyzický model
 • orientační propočet nákladů

Objemová studie

Jedná se o základní studii využitelnosti pozemku. Výstupem naší práce je ověření proveditelnosti Vašeho záměru s ohledem na územní či regulační plán a okolní zástavbu, ve formě hmot objektu. Objemová studie je především vhodná pro větší zástavbu území či areálu.

Studie exteriéru a interiéru

Jedná se o základní studii objektu či veřejného prostoru. Výstupem obvykle bývá situace s osazením do terénu, dispozice, řezy objektem s pohledy a prostorový obrázek s definicí základních materiálů.

Vizualizace s postprodukcí

Jedná se o podrobnou vizualizaci, kde jsou obrázky ze studie upraveny v grafickém programu. Tyto vizualizace jsou především vhodné pro prezentace, či mohou sloužit ke zvýšení prodejnosti objektu a nebo taky jen pro radost.

Video

Dokážeme pro Váš záměr zpracovat video s průletem od interiéru až po exteriér. Video je zejména vhodné pro prezentaci, či zvýšení prodejnosti developerských projektů.

Fyzický model

Slouží pro lepší orientaci v prostoru a taky pro prezentaci projektu. Fyzický model je především vhodný pro klienty, kteří si na dům chtějí sáhnout v menším měřítku. Mnohdy pracujeme s modely již v objemové studii, kde si ověřujeme soulad s okolní zástavbou. Finální model je možné zpracovat z papíru či jiných materiálů včetně jejich kombinace.

Orientační výše nákladů

Na základě studie Vám dokážeme vypracovat předběžnou kalkulaci nákladů za stavbu. Jedná se o odborný odhad, na základě zkušeností, s určitou procentuální odchylkou.

dokumentace pro povolení stavby

Zpracujeme pro Vás:

 • stavební průzkumy
 • pasporty staveb
 • dokumentace pro územní řízení
 • dokumentace pro ohlášení stavby
 • dokumentace pro stavební povolení
 • dokumentace pro společné povolení stavby
 • dokumentace pro dodatečné povolení stavby
 • dokumentace pro odstranění stavby
 • inženýrská činnost

Na každou stavbu, která se dle stavebního zákona musí určitým způsobem povolit, je třeba mít vypracovanou projektovou dokumentaci. Rozsah projektové dokumentace nám určuje vyhláška č. 499/2006 Sb. v aktuálně platném znění. Samotný proces povolení stavby navazuje na první stupeň, tedy studii. Projektová dokumentace pro povolení stavby je obecně jediný projekt, který fakticky musí být na stavbě, nicméně vždy našim klientům doporučujeme si nechat zpracovat prováděcí dokumentaci. Je podrobnější a obsahuje jednotlivé výkazy materiálů a všech prvků včetně profesí.

Rozsah projektu pro povolení stavby se liší, na základě typu a velikosti stavby či zařízení, které se umisťuje nebo povoluje. K určení typu stavebního řízení nám slouží stavební zákon 183/2006 Sb. v aktuálně platném znění.

Jak je v dnešní době známo, tak se mnohdy nejedná o jednoduchý a ani krátký proces. Proto doporučujeme s projektem začít co nejdříve. Vypracováním projektu to totiž nekončí. Součástí dokumentace, která se podává na stavební úřad musí být i závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, které určují speciální zákony. Jedná se například o stanovisko hasičského záchranného sboru, krajské hygienické stanice, či odboru životního prostředí. Nutností je také vyjádření správců inženýrských sítí se souhlasem k napojení objektu a souhlasy sousedních parcel a obce. Lhůty pro vydání stanovisek nám určuje správní řád, jsou tedy dány zákonem.

Naší prací je zajistit kompletní zpracování projektu i s jeho vyřízením, abychom Vám ušetřili spoustu starostí.

prováděcí dokumentace

Zpracujeme pro Vás:

 • stavební průzkumy
 • dokumentace pro provedení stavby

Jedná se o podrobnou projektovou dokumentaci, která je nutností pro provedení stavby v dobré kvalitě. Smyslem této dokumentace je vyřešení veškerých detailů konstrukcí a zařízení včetně veškerých profesí. Díky tomu pak na stavbě předejdete více pracím, které nekontrolovatelně prodražují stavbu. Součástí jsou výkazy jednotlivých prvků a jejich dimenzí, jako jsou například výkresy výztuže, dimenze potrubí nebo elektroinstalace. K dohledu nad stavbou, na základě této dokumentace, slouží autorský a technický dozor.

rozpočet a výkaz výměr

Zpracujeme pro Vás:

 • orientační kalkulace
 • položkový rozpočet
 • výkazy výměr

Dokážeme pro vás vypracovat podrobný rozpočet v RTS soustavě, včetně výkazu výměr. Rozpočet bývá zpracován na základě prováděcí dokumentace. Položkový rozpočet garantuje kontrolovatelný průběh výstavby z pohledu financí.

dozor

Zajistíme pro Vás:

 • autorský dozor
 • technický dozor

Odevzdáním projektu to pro nás nekončí. Nejdůležitější částí je stavbu si náležitě pohlídat. Jedná se o kontrolu dodržování projektu, technologií provádění prací, koordinaci stavby na základě rozpočtu. Pomůžeme Vám taktéž s výběrem vhodného dodavatele.

stavba

V tomto kroku Vám již stavba začíná růst před očima a my se těšíme na její výsledek. V průběhu stavby s Vámi budeme v kontaktu a budeme provádět její kontrolu.

užívání

Objekt je zkolaudován a Vy si ho můžete s radostí užívat.

údržba

Obecně platí, že každá nemovitost vyžaduje údržbu. Obyčejně tomu bývá například u technických rozvodů po 25-ti letech.

konec životnosti

Nic netrvá věčně. V této etapě domu se zvažuje jeho rekonstrukce, či demolice a tam už opět nastupujeme my v podobě studie, projektu pro stavební povolení, a nebo projektu pro provedení stavby.